Home » Educational » Studii licenta » Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Programul de studii

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe generale, competenţe specifice şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoştinţelor fundamentale specifice ştiinţelor inginereşti;
elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.
planificarea, programarea şi conducerea întreprinderilor şi reţelelor logistice asociate, precum şi urmărirea producţiei;
elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea fenomenului tehnic, economic şi financiar;
proiectarea tehnică şi tehnologică în sisteme din domeniul electric, electronic şi energetic în condiţii de eficienţă şi calitate;
management întreprinderilor din domeniul electric, electronic şi energetic, cu aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale;
utilizarea surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
activitate didactică pentru învăţământul preuniversitar.
Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

Inginer de producţie electronist / domeniul energetic / domeniul electric;
Inginer economist;
Inginer asigurarea calităţii;
Manager proiect;
Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing;
Programator fabricaţie;
Inspector / referent de specialitate administraţia publică
Inspector / referent de specialitate asigurări;
Specialist resurse umane;
Profesor în învăţământul preuniversitar.
Angajatori posibili

institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
companii producătoare de energie electrică;
companii furnizoare de servicii de transport şi distribuţie a energiei electrice;
societăţi furnizoare de subansamble pentru automobile;
furnizori de servicii locali (transport, utilităţi);
firme de consultanţă în accesarea fondurilor europene;
companii de asigurări;
administraţie publică locală / centrală.
Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată (engleză sau franceză).
Lista disciplinelor