Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Programul de studii

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe generale, competenţe specifice şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoştinţelor fundamentale specifice ştiinţelor inginereşti;
elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.
planificarea, programarea şi conducerea întreprinderilor şi reţelelor logistice asociate, precum şi urmărirea producţiei;
elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea fenomenului tehnic, economic şi financiar;
proiectarea tehnică şi tehnologică în sisteme din domeniul electric, electronic şi energetic în condiţii de eficienţă şi calitate;
management întreprinderilor din domeniul electric, electronic şi energetic, cu aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale;
utilizarea surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
activitate didactică pentru învăţământul preuniversitar.
Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

Inginer de producţie electronist / domeniul energetic / domeniul electric;
Inginer economist;
Inginer asigurarea calităţii;
Manager proiect;
Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing;
Programator fabricaţie;
Inspector / referent de specialitate administraţia publică
Inspector / referent de specialitate asigurări;
Specialist resurse umane;
Profesor în învăţământul preuniversitar.
Angajatori posibili

institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
companii producătoare de energie electrică;
companii furnizoare de servicii de transport şi distribuţie a energiei electrice;
societăţi furnizoare de subansamble pentru automobile;
furnizori de servicii locali (transport, utilităţi);
firme de consultanţă în accesarea fondurilor europene;
companii de asigurări;
administraţie publică locală / centrală.
Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată (engleză sau franceză).
Lista disciplinelor