Home » Educational » Studii licenta » Inginerie electrica si calculatoare

Inginerie electrica si calculatoare

Programul de studii

Inginerie electrică şi calculatoare pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, construcţia, încercarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice, folosind instrumente hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice din ingineria electrică (maşini şi acţionări electrice, echipamente electrice informatizate, electronică de putere, sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, tehnologii ecologice, etc.).

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

utilizarea cunoştinţelor fundamentale în aplicaţii ale ingineriei electrice;
proiectarea sistemelor electrice susţinută prin modelare şi simulare numerică;
testarea, exploatarea, întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor electrice, precum şi a sistemelor informatice care le deservesc;
management prin identificarea obiectivelor, resurselor disponibile, etapelor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor pentru lucrări specifice ingineriei electrice, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară, aplicarea de tehnici eficiente de relaţionare şi muncă;
activitate didactică pentru învăţământul preuniversitar;
utilizarea surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
După finalizarea studiilor de licență, absolvenții au posibilitatea de a continua pregătirea în cadrul studiilor de master. În domeniul Inginerie Electrică, specializările de master oferite de facultate sunt: Modelarea și optimizarea echipamentelor electrice, Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice și Inginerie electrică avansată.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

Inginer cercetător sau proiectant în electrotehnică;
Inginer cercetător sau proiectant în electronică aplicată;
Inginer electrotehnist;
Inspector de specialitate protecţia muncii;
Profesor în învăţământul gimnazial.
Angajatori posibili

institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
companii producătoare de automobile şi societăţi furnizoare de subansamble pentru automobile;
societăţi specializate în producerea şi mentenanţa echipamentului feroviar;
companii specializate în producerea/transportul/distribuţia energiei electrice;
furnizori de servicii locali (transport, utilităţi).
Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.
Lista disciplinelor