Home » Educational » Studii licenta » Sisteme electrice

Sisteme electrice

Programul de studii

Sisteme electrice pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în domeniul cercetării, proiectării, construcţiei, încercării, exploatării şi mentenanţei componentelor sistemelor electrice (maşini electrice, echipamente electrice, convertoare statice, sisteme de acţionare electrică, instalaţii electrice industriale, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, echipamente şi instalaţii electrotehnologice, etc.) precum şi a sistemelor ce integrează aceste componente.

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

Elaborarea de documentaţii tehnice privind fabricaţia, montajul, întreţinerea, reglarea şi utilizarea maşinilor şi echipamentelor specifice domeniului ingineriei electrice. Intocmirea de proiecte tehnice.
Efectuarea si coordonarea de experimente şi încercări, măsurarea, analiza şi interpretarea datele obtinute.
Rezolvarea de probleme manageriale, de comunicare profesională, de etică profesională, de legislaţie specifică şi de protecţie a mediului.
Abilitatea de a lucra în echipă de specialitate şi în echipe multidisciplinare.
Proiectarea asistată de calculator a componentelor sistemelor electrice (maşini electrice rotative, transformatoare, aparate şi echipamente electrice de comutaţie şi protecţie, convertoare statice, sisteme de acţionare electrică, instalaţii electrice industriale, instalaţii electrotehnologice) și a sistemelor cu componente modulare.
Modelarea numerică a câmpului electromagnetic şi a transferului termic din echipamente electrotehnice folosind software specific CAE (QuickField, FEMM) în vederea optimizării constructive şi funcţionale.
Încercarea, monitorizarea, diagnosticarea şi mentenanţa sistemelor electrice şi a componentelor modulare ale acestora.
Cunoaşterea şi folosirea tehnicilor de măsurare electrice şi electronice. Cunoaşterea problemelor şi a principiilor de compatibilitate electromagnetică şi aplicarea acestora la proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor modulare.
Elaborarea de programe de calcul și utilizarea de software specific ingineriei electrice.
Punerea în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice şi a componentelor modulare.
Cunoştinţe generale de electronică (analogică şi digitală) şi electronică de putere şi folosirea lor la proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor electrice.
Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

Inginer electrotehnist cercetător;
Inginer electrotehnist proiectant;
Inginer asistent de cercetare-dezvoltare;
Inginer de exploatare;
Inginer de producţie;
Inspector sau consultant de specialitate;
Profesor în învăţământul preuniversitar.
Angajatori posibili

întreprinderi constructoare de componente modulare ale sistemelor electrice (maşini electrice, aparataj electric, transformatoare electrice, sisteme de acţionări electrice, instalaţii electrice industriale, instalaţii electrotehnologice);
companii specializate în proiectarea sistemelor electrice şi componentelor modulare;
institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
laboratoare pentru încercări echipamente şi sisteme electrice;
întreprinderi de exploatare a sistemelor electrice şi componentelor modulare;
întreprinderi de consultanţă sau de expertizare în profil electric sau care comercializează componente modulare de sisteme electrice ;
companii specializate în producerea/transportul/distribuţia energiei electrice;
învăţământul preuniversitar.
Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.
Lista disciplinelor