Home » Educational » Studii licenta » Termoenergetica

Termoenergetica

Programul de studii

Termoenergetică formează specialişti în domeniul Inginerie Energetică capabili să desfășoare activități în direcțiile realizării, exploatării şi conducerii sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.

Formarea absolvenţilor

Pregătirea studenților este orientată spre dobândirea de competenţe şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii:

Elaborarea de documentaţii referitoare la fabricaţia, montajul, mentenanţa, reglarea şi utilizarea echipamentelor specifice domeniului energetic și întocmirea de proiecte tehnice
Utilizarea tehnologiilor informatice şi aplicarea acestora în domeniul energetic
Efectuarea şi coordonarea de experimente şi încercări, realizarea de măsurători, analiza şi interpretarea datelor obţinute
Conducerea operativă a sistemelor de producere a energiei electrice şi termice
Conducerea operativă a sistemelor de transport şi distribuţie a energiei termice
Managementul proiectelor care vizează realizarea unor noi capacităţi de producţie de electricitate şi căldură pe bază de combustibili fosili și surse regenerabile de energie
Realizarea de audituri energetice pentru procesele industriale, clădiri și privind calitatea serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor
Managementul proceselor termoenergetice din societăţile industriale
Elaborarea de analize tehnico-economice ale sistemelor termoenergetice
Rezolvarea de probleme manageriale, de comunicare profesională, de etică profesională, de legislaţie specifică domeniului ingineresc şi de protecţia mediului.
După finalizarea studiilor de licență absolvenții pot continua pregătirea în domeniul Inginerie Energetică prin specializările de master Sisteme Energetice Informatizate și Gestiunea Proceselor Energetice.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

Inginer termoenergetică;
Inginer productie;
Dispecer reţea distribuţie;
Dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale;
Proiectant inginer energetician;
Asistent de cercetare în termoenergetică;
Consilier tehnic;
Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional și de maiştri.

Angajatori posibili

Complexe energetice naționale;
Companii de producere a energiei electrice și termice (CET Işalniţa, CET Craiova II, CE Turceni, Electrocentrale Bucuresti, Nuclear Electrica);
Companii de construcții-montaj și mentenență (Energomontaj, SAEM);
Companii locale de distribuție a energiei termice (Regii Autonome de Termoficare: Craiova, Bucuresti, Cluj, Iași, Ploiești);
Companii furnizoare de echipamente pentru sectorul energetic (ABB, ALSTOM GENERAL TURBO SA);
Dezvoltatori de proiecte de surse de energie regenerabilă (CEZ, ENEL, Holrom, Monsoon);
Întreprinderi care desfașoară activități de proiectare și execuție de instalații termice.

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.
Lista disciplinelor