Home » Stiri @ro » Mobilitati Erasmus – Studenti
 

Mobilitati Erasmus – Studenti

Mobilităţi studenţeşti
Studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus la universităţi partenere, în urma unui proces de selecţie şi în limita fondurilor alocate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Studenţilor li se acordă un grant pentru a-i ajuta să acopere cheltuielile de transport şi subzistenţă în străinătate.
Studenţii Erasmus sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă.
Pe perioada mobilităţilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.
Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioada de mobilitate.

a. Mobilităţi studenţeşti de studiu – permit studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 pana la 12 luni într-o altă tară participantă la program. Sunt destinate studenţilor din ciclurile de licenţă şi master.

Înainte de plecare, studenţii Erasmus semnează un contract pentru studii care include:
▪ un “contract de studiu” ce conţine programul de studiu; acest contract trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
▪ “Carta studentului Erasmus” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate.
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă pune la dispoziţia studentului Erasmus şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate Erasmus trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diploma.

b. Mobilităţi studenţeşti de plasament – permit studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni şi 12 luni, într-o organizaţie dintr-o altă ţară participantă. Sunt destinate studenţilor din anii terminali, ciclurile de licenţă şi master, precum şi studenţilor doctoranzi.
Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

Înainte de plecare, studenţii semnează un contract de plasament care include:
▪ un “contract de formare” ce conţine programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
▪ un “angajament pentru calitate în mobilitate” care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate;
– „Carta studentului Erasmus” care conţine drepturile şi obligaţiile studentului în perioada mobilităţii.
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro