Archive for February 27th, 2013

Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+ outgoing

a. Criterii de eligibilitate

– Dosarul de candidatură trebuie să conţină: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

– Studenţii trebuie să fie integralişti la data evaluării / începerii stagiului;

– Nu sunt eligibili candidaţii pentru mobilităţi Erasmus+ care au beneficiat anterior, în ciclul de studii curent, de mobilităţi care însumează mai mult de 12 luni în cadrul aceluiaşi program.

b. Modul de desfăşurare a concursurilor de selecţie

Concursul de selecţie cuprinde o probă scrisă şi o probă orală. Rezultatele celor două probe se notează cu o singură notă

de la 1 la 10.

Candidatul trebuie  sa demonstreze competenţe  în  domeniul comunicării în limba ţării de destinaţie sau în limba engleză.

c. Criterii de notare

Pentru media anilor se studii, precum şi pentru nota de la probele scrisă şi orală, se alocă puncte după cum urmează:

Media anului de studii anterior / nota obţinută la probele scrisă şi orală Număr puncte acordat candidatului

9.00-10.00

5

8.00-8.99

4

7.00-7.99

3

6.00-6.99

2

5.00-5.99

1

Prin însumarea punctajelor rezultă nota finală obţinută la concursul de selecţie.

Candidaţii care obţin note peste 5 vor fi ierarhizaţi ulterior în procesul de selecţie în cadrul universităţilor partenere.

Calendarul selecţiei studenţilor

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

Calendarul selecţiei studenţilor studenţi pentru mobilităţi Erasmus Anul universitar 2020 – 2021

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii: 09 – 20.03 2020

Desfăşurarea selecţiei: 23 – 24.03.2020

Centralizarea rezultatelor la nivel de facultate: 25.03.2020

Comunicarea nominalizarilor către parteneri: 06 – 10.04.2020

Continutul dosarului: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

*Important: 
Mobilitatile de plasament au durata de minim 2 luni si se pot desfasura incepand cu data de 01.09.2020.
Mobilitatile de studii au durata unui semestru si perioada depinde de structura anului universitar al universitatii partenere.

Procedura privind selecţia studenţilor Erasmus

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

1. Criterii de eligibilitate:
– să fie student/masterand/doctorand (buget sau taxă) al Universităţii din Craiova;
– să nu fi beneficiat de un alt stagiu de mobilitate studii sau plasament ERASMUS;
– să promoveze un test de limbă străină.

2. Criterii generale de selecţie:
– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
– să prezinte o scrisoare de intenţie;
– să prezinte un curriculum vitae;
– să prezinte situaţia şcolară.

3. Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în legătură cu:
– oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere;
– recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile);
– finanţarea în Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale a cheltuielilor în străinătate);
– condiţiile de viaţă în străinătate etc.

4. Selecţia studenţilor Erasmus va avea loc conform calendarului anunţat.

5. Lista studenţilor selectaţi pentru ambele semestre se va transmite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) până la 30 aprilie şi va cuprinde:
– nume şi prenume,
– data naşterii,
– CNP,
– adresa,
– e-mail,
– telefon,
– anul de studii în care se află studentul în momentul selecţiei, specializarea
– universitatea-gazdă,
– durata stagiului şi semestrul în care se realizează.

6. Lista va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze:
– membrii comisiei (minim 3 membri: prodecanul responsabil de Relaţii Internaţionale şi doi membri din corpul profesoral al facultăţii),
– criteriile urmate şi desfăşurarea selecţiei,
– şi să aibă în anexă:
– lista titularilor,
– lista respinşilor
– lista rezervelor.
– declaraţie conflict de interese pentru membrii comisiei de selecţie.
În cazul în care selecţia se desfăşoară la nivel departamental (catedre), procesul verbal al selecţiei din facultatea respectivă va fi de fapt unul de constatare a îndeplinirii criteriilor, în care se va preciza componenţa comisiilor, criteriile fiecărei selecţii şi rezultatele lor.

Regulament Erasmus

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

Regulament de acordare a granturilor de mobilitate LLP-Erasmus pentru studenţi

Granturile de mobilitate ERASMUS sunt oferite studenţilor de la Facultatea de Inginerie Electrică, nivel licenţă, masterat sau doctorat, cadrelor didactice şi a personalului administrativ.

1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 ameliorarea calităţii şi amplificarea volumului mobilităţilor, cu accent pe mobilităţile studenţeşti;
 integrarea studenţilor Universităţii din Craiova într-un cadru educaţional globalizant, cu multiple oportunităţi şi perspective de dezvoltare personală şi profesională;
 poziţionarea cadrelor didactice şi a personalului administrativ pe harta europeană şi mondială a bunelor practici în educaţie;
 dezvoltarea cooperării multilaterale cu universităţile europene, precum şi cu universităţi şi agenţi economici internaţionali;
 amplificarea gradului de transparenţă şi compatibilitate între calificările obţinute în învăţământul superior şi profesional avansat în Europa;
 facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în formarea terţiară;
 asigurarea suportului pentru dezvoltarea de conţinuturi (curricula), servicii pedagogice şi practici inovatoare pe bază de TIC (E-learning);
 perfecţionarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii din Craiova, graţie contactului şi colaborării neîntrerupte cu partenerii străini.

2. GRANTURILE DE MOBILITATE STUDENŢI

Granturile ERASMUS de mobilitate studenţi se acordă pe baza unui concurs de selecţie anual.
Criterii de eligibilitate: studenţi integralişti, care au obţinut minim media generală 8,00 (opt). Pot participa la concursul de selecţie studenţi de la ciclurile licenţă, master şi doctorat.
Actele necesare înscrierii la concursul de selecţie:
• curriculum vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă
• situaţia şcolară
• scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă
• certificat de competenţă lingvistică

Mobilitati Erasmus – Personal didactic

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

Mobilităţi ale personalului didactic
Personalul Facultăţii de Inginerie Electrică poate beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus la universităţi partenere, în urma unui proces de selecţie şi în limita fondurilor alocate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

a. Mobilităţi de predare ale cadrelor didactice – permit personalului să predea o perioadă cuprinsă între 1 zi (sau cel puţin 5 ore de predare) şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară participantă. Se recomandă o durată minimă de 5 zile lucrătoare.

Misiunile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învăţământ superior şi de personal invitat din întreprinderi. În toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o misiune de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă. Instituţiile de învăţământ superior partenere trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi (programul de predare).

b. Mobilităţi de formare ale personalului universitar – permit cadrelor didactice şi altor categorii de personal din instituţii de învăţământ superior să participe la o perioada de formare cu o durată între 5 zile lucrătoare şi 6 săptămâni într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o alta ţară participantă la program.

Obiectivele acestui tip de mobilităţi sunt:
– să permită personalului din învăţământul superior să acumuleze cunoştinţe sau know-how din experienţe şi bune practici în străinătate, precum şi deprinderi practice relevante pentru funcţia lor actuală şi pentru dezvoltarea lor profesională;
– să ajute la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ superior.

Mobilitatea poate avea mai multe forme: scurtă perioadă de detaşare, observare la locul de muncă, vizită de studii, atelier, conferinţă, etc. Beneficiarii trebuie să prezinte instituţiei de origine un plan de lucru aprobat de instituţia gazda. Planul trebuie să conţină cel puţin: scopul şi obiectivele generale, rezultatele scontate în urma activităţilor de formare sau de învăţare ce urmează a fi realizate, precum şi un program pentru perioada de mobilitate.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro

Mobilitati Erasmus – Studenti

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

Mobilităţi studenţeşti
Studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus la universităţi partenere, în urma unui proces de selecţie şi în limita fondurilor alocate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Studenţilor li se acordă un grant pentru a-i ajuta să acopere cheltuielile de transport şi subzistenţă în străinătate.
Studenţii Erasmus sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă.
Pe perioada mobilităţilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.
Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioada de mobilitate.

a. Mobilităţi studenţeşti de studiu – permit studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 pana la 12 luni într-o altă tară participantă la program. Sunt destinate studenţilor din ciclurile de licenţă şi master.

Înainte de plecare, studenţii Erasmus semnează un contract pentru studii care include:
▪ un “contract de studiu” ce conţine programul de studiu; acest contract trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
▪ “Carta studentului Erasmus” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate.
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă pune la dispoziţia studentului Erasmus şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate Erasmus trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diploma.

b. Mobilităţi studenţeşti de plasament – permit studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni şi 12 luni, într-o organizaţie dintr-o altă ţară participantă. Sunt destinate studenţilor din anii terminali, ciclurile de licenţă şi master, precum şi studenţilor doctoranzi.
Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

Înainte de plecare, studenţii semnează un contract de plasament care include:
▪ un “contract de formare” ce conţine programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
▪ un “angajament pentru calitate în mobilitate” care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate;
– „Carta studentului Erasmus” care conţine drepturile şi obligaţiile studentului în perioada mobilităţii.
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro

Programul ERASMUS

Posted 27/02/2013 By Costel Burada

Înfiinţat în 1987, Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.
Obiectivele specifice ale programului:
– Sprijinirea realizării unui spaţiu european al învăţământului superior
– Consolidarea contribuţiei învăţământului superior şi a învăţământului profesional avansat la procesul de inovare.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro